Quickborn logo
0
+421 911 968 994 info@quickborn.sk
Hollého 843/46
909 01 Skalica

GDPR

Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Všeobecné
 1. Tieto informácie o ochrane osobných údajov stanovujú podmienky, za ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov pri vzťahoch súvisiacich s predajom tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu www.quickborn.sk.

 2. . Pod pojmom:
  Prevádzkovateľ“ sa rozumie GARAGE COFFE s.r.o., so sídlom Hllého 843/46, Skalica, Slovensko, identifikačné číslo 52 591 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vo vložke č. 45104/T, oddiel Sro,
  e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.quickborn.sk,
  Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 3. Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
  Obchodné meno: GARAGE COFFE s.r.o.
  Sídlo: Hollého 843/46, Skalica
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 45104/T
  IČO: 52 591 395
  DIČ: 2121085098
  Bankový účet: SK43 0900 0000 0052 1287 4095
  Predávajúci nie je platcom DPH.

 4. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:
  Email: info@quickborn.sk
  Tel. č.: +421 911 968 994

 5. Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:
  Pri vinohradoch 6209/169, 83106 Bratislava, Slovenská republika

II. Učel spracovania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
  a) tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv s tretími osobami.
  b) spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa.
  c) dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných predpisov.
  d) činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.
  e) Newslettter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.
III. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov
 1. Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
 2. Partneri zabezpečujúci dopravu tovaru – Poštové podniky v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z.
 3. Partner zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie
 4. Partner zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy
 5. Partner zabezpečujúci marketingové aktivity
 6. Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.
IV. Cookies
 1. Vaše súkromie
  Akákoľvek webová stránka môže pri jej návšteve ukladať alebo čítať informácie uložené vo vašom prehliadači pre danú stránku, vačšinou vo forme cookies. Tieto informácie môžu byť o vás, vašich nastaveniach alebo vašom zariadení. Väčšina z nich sa využíva na to aby stránka mohla fungovať správne.
  Pretože rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete si vybrať a nepovoliť niektoré typy cookies. Kliknite na rôzne kategórie cookies aby ste sa dozvedeli viac a zmenili naše východzie nastavenie. Upozorňujeme, že blokovaním niektorých cookies sa môže zhoršiť celková použiteľnosť a dojem zo stránky.
 2. Nevyhnutné cookies
  Tieto cookies sú nevyhnutné pre chod tejto stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sú v nich uložené vaše nastavenia, či ste prihlásení, stav nákupného košíka, obľúbené produkty alebo iné informácie potrebné pre aplikáciu, aby správne fungovala. V prehliadači je možné tieto cookies blokovať ale časti stránky sa bez nich môžu stať nepoužiteľné.
 3. Funkčné cookies
  Funkčné cookies umožňujú stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie stránky pre vás, ako napríklad voľba jazyka stránky, alebo posledné zobrazené produkty.
 4. Marketingové cookies
  Tieto cookies sú nastavené našimi partnermi prostredníctvom našej stránky. Využívajú sa na vytvorenie vašeho marketingového profilu, aby vám mohla byť ponúkaná relevantná reklama naprieč viacerými stránkami. Identifikujú vás podľa prehliadača a zariadenia na ktorom ste, žiadne ďalšie dáta nemajú k dispozícií.
V. Príslušné práva dotknutej osoby
 1. Kupujúci ako dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva v práve kupujúceho dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú údaje kupujúceho spracúvané, pričom túto požiadavku môže kupujúci adresovať na kontaktný e-mail info@quickborn.sk
  c) právo na opravu osobných údajov
  d) právo na vymazanie osobných údajov
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovaním osobným údajov. 
VI. Spôsob uchovávania údajov

Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy. V prípade ak Dotknutá osoba súhlasila so zasielaním reklamných emailov a obdobných ponúk osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na tieto účely až do času dokedy Dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá. Najdlhšie však po dobu 5 rokov.

Zanechajte nám e-mail a buďte prvý, kto sa dozvie o všetkých našich novinkách!