Quickborn logo
0
+421 911 968 994 info@quickborn.sk
Hollého 843/46
909 01 Skalica

Reklamačný poriadok

 1. Tento Reklamačný poriadok Predávajúceho (ďalej len „RP“) upravuje práva a povinnosti dotknutých osôb súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z vád tovarov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu www.quickborn.sk. Tento RP vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok pre predaj tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode www.quickborn.sk. Tento RP nadobúda účinnosť dňa 01.03.2024.
 2. Predávajúcim je spoločnosť:
  Obchodné meno: GARAGE COFFE s.r.o.
  Sídlo: Hollého 843/46, Skalica
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 45104/T
  IČO: 52 591 395
  DIČ: 2121085098
  Bankový účet: SK43 0900 0000 0052 1287 4095
  Predávajúci nie je platcom DPH.Emailový kontakt a telefonický kontakt:
  Email: info@quickborn.sk
  Tel. č.: +421 911 968 994Adresa k zasielaniu písomností:
  Pri vinohradoch 6209/169, 83106 Bratislava, Slovenská republika
 3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.quickborn.sk.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“) bez zbytočného odkladu po tom, ako vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosť.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť si Reklamáciu u Predávajúceho písomne nasledujúcim spôsobom:
  a) Vyplnením reklamačného formulára, alebo inou písomnosťou o reklamácii, ktorá bude obsahovať označenie Kupujúceho, kontaktné údaje Kupujúceho, označenie tovaru, číslo objednávky, popis vady a dátum a podpis Kupujúceho (ďalej len „písomná reklamácia“),
  b) Zaslaním vyplneného reklamačného formulára/písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho: GARAGE COFFE s.r.o, Pri vinohradoch 6209/169, 83106 Bratislava, Slovenská republika, a/alebo emailom na info@quickborn.sk.
  c) V reklamačnom formulári alebo písomnej reklamácii dôsledne a pravdivo uvedie všetky v ňom požadované informácie a skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na vybavenie Reklamácie zo strany Predávajúceho. Kupujúci zároveň predloží kópiu faktúry.
  d) Kupujúci tovar bezodkladne predloží/zašle Predávajúcemu na obhliadnutie a preverenia reklamovaných vád;
  Kupujúci (na požiadanie Predávajúceho) predloží aj iné doklady súvisiace s tovarom a reklamovanými vadami (napr. potvrdenie o úhrade kúpnej ceny.
 6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 7. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 8. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 9. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 13. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
  c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
 14. V odôvodnených prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Kupujúceho riadne upovedomí.
 15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.A
 16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 18. V prípade, ak bol tovar zaslaný na odborné posúdenie, počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná doba.
 19. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 22. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný tovar alebo jeho časť tovarom podobným, prípadne vrátením ceny. Predávajúci je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Kupujúcemu náhradný tovarom/plnenie, ktorý spĺňa obdobné parametre predtým poskytnutého tovaru/plnenia. V prípade, ak neopraviteľný tovar nie je na trhu dostupný, Reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny vo výške ceny adekvátnej náhrady stanovenej Predávajúcim. V takom prípade je Predávajúci oprávnený rozhodnúť o tom, či Reklamáciu vybaví adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny.
 23. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 24. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 25. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Kontaktné informácie

Tel. kontakt
+421 911 968 994
Adresa
Hollého 843/46
909 01 Skalica

Fakturačné údaje

GARAGE COFFE s.r.o.
Hollého 843/46
909 01, Skalica
IČO
52591395
DIČ
2121085098

Reklamačný formulár

Zanechajte nám e-mail a buďte prvý, kto sa dozvie o všetkých našich novinkách!