Quickborn logo
0
+421 911 968 994 info@quickborn.sk
Hollého 843/46
909 01 Skalica

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej tiež ako „VOP“)

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na doméne www.quickborn.sk (ďalej len „internetová doména”) je spoločnosť:

GARAGE COFFE s.r.o.
sídlo: Hollého 843/46, 909 01 Skalica
zápis: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 45104/T
IČO: 52 591 395
DIČ: 2121085098
e-mail: quickborn.roastery@gmail.com
telefónne číslo: +421918014730
(ďalej len „spoločnosť”)
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska č.23, 917 01 Trnava  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27
e-mail: tt@soi.sk
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica nad Myjavou
K veterine 5001/4, 905 01 Senica nad Myjavou
tel. č. 421918611948

Článok I
Základné pojmy

Pre účely týchto VOP sa budú použité pojmy vykladať nasledovne:

E-shop internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na doméne www.quickborn.sk, 

Predávajúci – Predávajúci“ sa rozumie spoločnosť GARAGE COFFE s.r.o., so sídlom Hollého 843/46 909 01 Skalica, Slovensko, identifikačné číslo 52591395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45104/T

Kupujúcije každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. 

Spotrebiteľ – sa rozumie taký kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Tovar – tovar alebo služba ponúkaný/zverejnený prostredníctvom e-shopu.
Objednávka – úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.

 

Článok II
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
   a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;
   b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
   c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho, kupujúceho a  spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.
 2. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ alebo kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.quickborn.sk.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho pri vybavovaní objednávky a doručovaní objednaného tovaru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné správne a úplne vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 4. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto kupujúceho”). Konto kupujúceho umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, ako aj inú funkcionalitu poskytovanú e-shopom.
 5. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka” alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky. Do momentu ukončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.
 6. Počas nákupného procesu si kupujúci zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim, t. j. kupujúcemu vznikol nárok na zľavu z ceny dopravy, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 7. Objednávku kupujúci ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
 8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
  a) Vlastnostiach, špecifikácii, množstve a druhu tovaru;
  b)
  Celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť,
 9. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedeného kupujúcim pri objednávke alebo registrácii:
  a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
  b) v prípade nákupu spotrebiteľom poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva;
  c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
  d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
 10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu/spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú. Uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IV
Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní.
 2. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci/spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Informácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 3. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
     a) prevodom,
     b) platobnou bránou;
     c) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
     d) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 5. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že sprostredkovateľ realizácie úhrady ceny si môže účtovať poplatok za realizáciu platby (bankové poplatky za prevod a platba za dobierku.).
 6. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.
 7. Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:
     a) sprostredkovateľom doručenia (kuriér, pošta).
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota”). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 7 pracovných dní od začatia procesu doručovania. Predávajúci začne proces doručenia tovaru kupujúcemu v momente záväzného potvrdenia objednávky a úhrady ceny tovaru, ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady platobnou kartou, platobnou bránou alebo bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady dobierkou alebo pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho, začne predávajúci proces doručenia tovaru kupujúcemu v momente záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpiť od uskutočnenej objednávky a zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke. Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 4. Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.
 5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
 6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca, realizujúci dodanie objednaného tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.
 7. Kupujúci je povinný svojím podpisom  alebo v prípade splnomocnenia kupujúcim splnomocnená osoba, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu, resp. dopravcovi na dodacom liste prevzatie tovaru.
 8. Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sklade, resp. na predajni.
 9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku kupujúceho, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Článok VI
Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť len v prípadoch stanovených zákonom.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru  alebo od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar od dopravcu, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene (postupne).
 3. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúcich bodov.
 6. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu/spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci/spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci/spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu/spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci/spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Platba za tovar bude kupujúcemu/spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci/spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 8. Kupujúci /spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci/spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci/spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Kupujúci/spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
     a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho/spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
     b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
     c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho/spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
     d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
     e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY (stiahnuť)

Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny a až momentom prevzatia namieste určenom kupujúcim.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia tvaru (kuriéra) alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 3. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
     a) prevziať objednaný tovar,
     b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
     c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
     a) dodať kupujúcemu alebo osobe uvedenej v objednávke tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
     b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.. 

Článok IX.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VIII týhto VOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok X.
Reklamácie

 1. Spotrebiteľ je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri predložení Reklamačného formuláru, ktorého vzor je dostupný na stránke E-shopu v sekcii Reklamačný poriadok.
 2. Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke Eshopu v sekcii Reklamačný poriadok.

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na emailovú adresu predávajúceho info@quickborn.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov“). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2024.
Zanechajte nám e-mail a buďte prvý, kto sa dozvie o všetkých našich novinkách!